Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Regler för kostnadsersättning


Direktiv för arvodering och kostnadsersättning

Om inget annat avtal slutits mellan enskild person och Svenska Karateförbundet, skall direktiv för arvodering vara enligt följande: 

  1. I det fall medlem i kommitté/arbetsutskott utför ett specifikt tilldelat officiellt uppdrag inom förbundets verksamhet, kan ett s.k. idrottsarvode tas ut á 1500 kr per hel arbetsdag. Vid 4 timmar eller mindre halveras arvodet. Maximalt arvode som kan betalas ut per år motsvarar ett halvt prisbasbelopp. 

  2. Med officiellt uppdrag avses utförande av beställda tjänster utanför ordinarie löpande verksamhet, i egenskap av den tilldelade rollen och därmed förenade uppgifter. T.ex. föredragshållare, utbildare, support vid tester etc. Det avser ej vad som anses vara löpande verksamhet såsom närvaro vid möten etc. 

  3. I tillägg har den som genomfört uppdrag rätt att begära ersättning för faktiska kostnader genom personliga utlägg, mot uppvisande av kvitto, såsom resa, kost och logi under uppdraget. 

  4. Arvodering förutsätter att kommitté/arbetsutskott gemensamt beslutat om detta och att det har budgeterats inom ramen för verksamheten på ett sådant sätt att det inte negativt påverkar ekonomiska resurser tillägnade att genomföra planerade aktiviteter.

  5. Hänsyn ska alltid tas till vad som kan anses vara en rimlig kostnad för respektive sammanhang/uppdrag och låga utgifter ska eftersträvas. 

  6. Kommitté/arbetsutskott kan delegera/kontraktera delar av uppdrag till extern resurs, där arvodet för denna sker enligt överenskommelse mellan dessa parter men ska följa principen enligt punkt 4.

  7. Begäran av arvode och kostnadsersättning skall följa rutinen enligt Bilaga 1.

  8.  Förtydligande av regler: Bilaga 2

Bilaga 1: Rutin för begäran av arvode och kostnadsersättning.

Efter avslutat uppdrag skall begäran om ev. arvode samt kostnadsersättning för personliga utlägg och därmed förenade kvitton lämnas in till kansliet, via post eller e-post.

Begäran görs genom att fylla i ”Kombiblankett för kostnadsersättning och utanordning” som finns på förbundets webbplats, senast 30 dagar efter att uppdragets utförts, därefter utgår ingen ersättning:

https://www.swekarate.se/globalassets/svenska-karateforbundet-forbundet-dold/dokument/kombiblankett-for-ersattningar.pdf


Att tänka på

Det är viktigt att förstå och ta till sig det faktum att vi verkar i och för en ideell organisation.
En idrottsrörelse som inte bedriver någon näringsverksamhet, inbringar reklamintäkter eller åtnjuter sponsorbidrag i större utsträckning, lever på väldigt begränsade medel.

Det som är mest karaktäristiskt för ideell verksamhet är att medlemmarna aktivt deltar utan krav på ersättning för själva deltagandet. Ersättning skall därför utgå enbart för merkostnader där man kan påvisa en ökning av en annars normal kostnad.

Frågorna till VEM, för VAD och VARFÖR skall alltid gå att besvara vid granskning av en utbetalning.

  

Bilaga 2: Förtydligande av regler för arvode och kostnadsersättning

Resekostnader med egen bil

Milersättning utgår med 18,5 kr per mil. Anspråk skall formuleras på komb-iblanketten där destination, syfte, datum, sträcka och belopp skall framgå för varje enskild resa. Ersättningen är maximerad till 5 550 kr/ person och år. (300 mil/år)

Telefonkostnader för privat telefon
Ersättning utgår med maximalt 50% av samtalsavgiften (ej abonnemangsavgift). Redovisning skall ske på kopia av telefonräkning där samtalsavgift framgår för att ersättning skall utgå. Begärt belopp förs över till kombiblanketten. Ersättningen är maximerad till 5000 kr/person och år.

Resekostnader, Utlägg samt Kost & logi
Ersättning utgår normalt med faktisk kostnad mot redovisning av originalkvitton. Obs! ersättning utgår enbart för resor/utlägg som är godkända av styrelsen. Redovisning skall ske på kombiblanketten där syftet med resekostnaden måste framgå. Traktamente utgår ej då faktisk kostnad ersätts.

Idrottsarvoden 
Ersättning i form av idrottsarvode utgår endast i de fall de är godkända av förbundsstyrelsen. Idrottsarvode kan bara utgå till aktiv utövare, domare, tränare, instruktör, funktionär, ordningsvakt, försäljningspersonal, kökspersonal, entrépersonal, materialförvaltare och ledare för interna kurser, ej till ledare för externa kurser. Idrottsarvode är maximerat till 1500 kr per dag och ett halvt prisbasbelopp/person och år. Idrottsarvode kan utgå i samband med träning, läger, tävling, uppvisning mm. samt även i samband med interna kurser som är nödvändiga för idrottens utövande och genomförs med ett förbundsspecifikt innehåll. Restid och - dagar är ej arvodesgrundande. Arvodet skall vara förenligt med den verksamhetsplan som är utarbetad. Redovisning skall ske på kombiblanketten. Grunden, datum, tid i timmar och platsen för arvodet skall tydligt framgå av redovisningen.

Andra arvoden 
Andra arvoden till privatpersoner som inte är idrottsutövare, är maximerat till 1000 kr/person och år. Arvodet skall också här vara förenligt med den verksamhetsplan som är utarbetad och utgår endast i de fall de är godkända av förbundsstyrelsen. 

Beslutat av förbundsstyrelsen 20161228.

Direktiv som PDF >>

Uppdaterad: 02 JAN 2017 13:18

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link