Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Policy för Jäv och intressekonflikter


Inom Svenska Karateförbundet arbetar vi på våra medlemsföreningars uppdrag och i deras intresse, samt med Riksidrottsförbundet som samarbetspart och tillsynsorgan. Demokrati, rättvisa och respekt är grundläggande värden för vår verksamhet.

Medlemmarnas och RFs förtroende för oss fordrar att vi som verkar inom förbundet inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål i vårt arbete.
Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det. Vi har därför alla ett ansvar att göra etiska val utifrån vårt uppdrag, - att utveckla karate som en idrott för alla. En anställd eller förtroendevald inom förbundet får aldrig missbruka sin ställning.

Jäv är en omständighet som kan rubba förtroendet för en viss persons opartiskhet i samband med hanteringen av ett ärende och därmed förbundets. När anställda och förtroendevalda handlägger och fattar beslut i ärenden ska det därför utföras på ett sakligt och opartiskt sätt.

En person som kan anses jävig får inte handlägga eller besluta i det aktuella ärendet. Ansvaret för att utföra jävskontroll ligger i första hand på eget ansvar hos den enskilda personen det gäller. Personen har en skyldighet att meddela om jäv föreligger.

Om annan part anser att ett jävsförhållande föreligger ska förbundsstyrelsen eller ordförande inom aktuellt arbetsutskott bedöma om ärendet ska överföras till en annan person. Förbundsordförande har ytterst ansvar för bedömning i jävsituationer.

Även om inte jäv föreligger i ordets rätta mening kan det i vissa situationer kännas obekvämt för parten att hantera ett ärende. För att undvika att opartiskheten i ett beslut ifrågasätts kan det i dessa fall vara bra om personen avstår från att delta i hanteringen av ärendet.

Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka dess utgång. I första hand gäller reglerna beslutande och föredragande, men även den som medverkat genom att upprätta ett förslag till beslut men sedan inte är med vid den slutliga handläggningen.

Om jäv föreligger och beslut ändå tas, kan beslutet överklagas till förbundets Juridiska Nämnd.

När är man jävig?

Klara fall av jäv är:

  • om du eller någon närstående är initiativtagande eller medsökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående,
  • när ett ärende överklagats eller av annat skäl ska avgöras i en högre instans och du tidigare deltagit i handläggningen i den lägre instansen.

Du kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som skulle kunna rubba förtroendet för din opartiskhet, till exempel om du är:

  • vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet,
  • ekonomiskt beroende av en part eller intressent,
  • engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.
  • det finns en intressekonflikt eller annan omständighet som gör din eller förbundets trovärdighet kan skadas.

Försiktighetsprincipen

I verksamhet förekommer ibland situationer som inte är självklara eller enkla att bedöma ur jävssynpunkt. Det kan finnas omständigheter som helt enkelt inte ”känns bra” och som därför kan ifrågasättas. I denna gråzon av olika förhållanden, bindningar eller intressekonflikter mellan dig som tjänsteman/förtroendevald och någon part i ärendet kan omständigheterna vara av den naturen att din eller förbundets trovärdighet skulle kunna skadas även om det inte är fråga om jäv i dess formella mening.

I alla sådana fall ska en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att det kan vara bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärendet för att undvika att intressekonflikter kan uppstå.

Verkan av jäv

Om du är jävig får du inte delta i handläggningen eller beslutsprocessen av ärendet eller uppdraget. Det innebär att du normalt inte får vidta någon åtgärd i ärendet över huvud taget. Om du skulle delta i ett ärendes handläggning fast du är jävig kan du orsaka fördröjningar då ett beslut i ärendet kan överklagas på grund av jäv. Du kan också orsaka en förtroendekris och därmed följande konsekvenser.

Om du känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot dig ska du självmant meddela detta, till förbundsstyrelsen eller till styrelsen inom det arbetsutskott du är verksam.

I samtliga fall där osäkerhet råder bör frågan tas upp för diskussion med förbundets styrelse.

Policy som PDF >>

 

Policy beslutad av Förbundsstyrelsen, nov, 2017.

Uppdaterad: 29 NOV 2017 11:34 Skribent: Sarah Wennerström
E-post: Adressen Gömd

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link