Hoppa till sidans innehåll

Stöd för Parakarate


Föreningar som vill satsa på Parakarate som del av sin verksamhet kan under 2020-2022 söka bidrag hos Svenska Karateförbundet. Parakarate innefattar utövare med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar, såväl som NPF-diagnoser, t.ex. ADHD.
För råd och stöd i att skapa och driva verksamheten, kontakta Parakarate-kommittén: This is a mailto link.

Bidraget kan sökas för att täcka kostnader inom följande projektområden:

1) Subventionering av terminsavgift för era parakarateutövare, inkl. NPF (t.ex. adhd)

Stödet för parakarate utökas för att även omfatta subventionering av medlemsavgiften för era parautövare, inkl. NPF.

Föreningar med parakarate-verksamhet kan ansöka om bidrag för att ge era parautövare ekonomisk lättnader vid betalning av terminsavgiften till er förening.

Ni får själva avgöra hur stor del av terminsavgiften som ni anser ska subventioneras per termin. För att ansöka behöver ni ange hur många parautövare ni har i er förening och framlägga hur hög er terminsavgift är för närvarande i form av kopia av protokoll där terminsavgiften beslutats.

Notera att detta inte är knutet till pandemin eller andra kris-paket, utan uteslutande handlar om att uppmuntra föreningar att jobba för att i möjligaste mån inkludera alla i sin verksamhet.

Återrapporteringen består av en enklare verksamhetsberättelse där ni beskriver er verksamhet med fokus på parautövning och exempelvis hur den utvecklats.

2) Uppstart av parakarate-verksamhet i föreningen (upp till 50 000 kr per år)

- för inköp av anpassad utrustning och nödvändiga hjälpmedel för träning och tävling som inte funnits i föreningen sedan tidigare.

- för framtagande och distribution av informationsmaterial och marknadsföring i syfte att nå ut och rekrytera utövare inom parakarate.

- för att arrangera prova-på-verksamhet i syfte att rekrytera utövare i parakarate.

- för utbildning av föreningens förtroendevalda och instruktörer i paraidrott, NPF eller andra särskilda behov, t.ex. hos RF-SISU.

 
3) Träning (upp till 30 000 kr per år och förening)

- för utvecklingsinsatser inom träning i föreningen med målgrupp parakarate.

- för att delta i eller anordna mötesplatser kring ämnet parakarate/paraidrott i syfte att lära och utveckla föreningen eller sprida kännedom om parakarate.

- för vidareutbildning i ämnen relevanta för instruktörer i paraidrott, NPF eller andra särskilda behov, t.ex. hos RF-SISU.


4) Tävling

- för kostnader i samband med resa till tävling för parautövare och medföljare, t.ex. resa, logi, deltagaravgift. (upp till 10 000kr per tävling med tävlande och följare, endast tävlande upp till 5000kr)

- för kostnader som uppstår för att genomföra extra träningssatsningar inför deltagande på Karate SM 2021 och 2022 (endast Kata), t.ex. deltagande på förberedande seminarier/läger (deltagaravgifter, resekostnader), extra fysträning, mental coach, lokalhyra, inköp av speciellt anpassad utrustning el. dyl. (upp till 25 000 kr per år) 


Obs!
- Även bidrag för SKFs utbildning Aktivitetsledare för Parakarate finns, dock subventioneras detta i direkt anslutning till utbildningen via separat ansökningsförfarande och ska inte inkluderas i projektansökan enligt ovan.

Stöd för tillgänglighetsanpassning av anläggning söks hos föreningens RF-SISU-distrikt. Hitta rätt Distriktsidrottsförbund >>


Så här ansöker ni
Ansökan ska alltid ske via föreningen. Föreningen ska ha fullföljt sin medlemsrapportering och betalat sin medlemsavgift till förbundet för att kunna ansöka om medel. Ansökan måste var fullständig för att handläggas.

Ansökan görs skriftligen, en (1) per projekt.

Ansökan ska innehålla följande:

- en beskrivning av vad ni söker för, dvs. vilka aktiviteter/satsningar som ska genomföras, syfte, mål och på vilket sätt ni planerar att genomföra det.

- en kostnadsuppskattning på planerade utgifter/inköp och ett uppskattat antal personer projektet kommer inkludera.

- ansökan för tävlingsbidrag ska också innehålla information kring vilka tävlingar under året som avses. Om man vid tillfället inte kan delta i angiven tävling kan den ersättas av annan inom perioden 2020-2021.

- föreningens namn, SKF-nummer, organisationsnummer och Bankgiro ska framgå.

- en ansvarig kontaktperson för ansökan/återrapport och dennaskontaktuppgifter ska anges.

Ansökan skickas per mail till This is a mailto link. Ange ”Stöd Parakarate” + föreningens namn i ämnesraden.

Ansökningsperiod
Ansökningsperioden är löpande hela 2021 och fram t.o.m augusti 2022. Ni kan söka för enstaka aktiviteter eller satsningar som återkommer och avslutas längre fram, men senast i december 2022.

Ni kan också söka retroaktivt för aktiviteter redan genomförda under 2021 om dessa passar in sökbara kategorier. Ni ska då bifoga verifikat som motsvarar de som specificeras under rubriken Återrapportering, redan i er ansökan.

Ansökningar behandlas löpande, i kronologisk ordning och enligt först-till-kvarn-principen med ca 3 veckors handläggning.


Återrapport
Enstaka aktiviteter ska genomföras och slutrapporteras i anslutning till denna samma år. Längre satsningar som påbörjas år ett och avslutas år två, ska slutrapporteras senast i slutet av år två,.

Med återrapportering menas att genomförandet av era aktiviteter ska kunna styrkas med relevanta verifikat, t.ex. kursintyg, deltagarlistor och bilder. Samt att era utgifter ska kunna styrkas med kvitton/faktura på inköp från inköpsstället. Exempel är inköp från butik eller faktura från leverantör. Inköpen ska vara gjorda i den period som ansökan avser. Avsaknad av giltiga dokumentet för återrapport kan resultera i att föreningen blir återbetalningsskyldig. Tänk på detta från start och skapa en rutin för att spara/arkivera era handlingar så det blir enkelt att återrapportera.

Återrapporten skickas in till kansliet efter avslutad aktivitet på mail This is a mailto link, eller med post till Svenska Karateförbundet, Arenavägen 55 121 77 Johanneshov.

 

Kontaktperson hos SKF:

Naja Rehn, administratör Stöd Parakarate, SKF Kansli, 
tel 08-597 604 93, This is a mailto link

Information som utskriftsbar PDF >>

Uppdaterad: 25 MAR 2020 11:27 Skribent: Sarah Wennerström Cedercrona
Epost: Adressen Gömd

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Arenavägen 55,7 tr
121 77 Johanneshov

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link